ДРЕВНО СВЕТИЛИШТЕ ВО ГРАМАДНИ КАРПИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БАБА“ КАЈ ПРИЛЕП

Еден од најкарактеристичните споменици на природата од блиската околина на Прилеп, кој во себе крие и исклучително богатство од културни

Read more