АНТИЧКАТА НАСЕЛБА СО ГРАДСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЕЛЕНИК“ МЕЃУ СЕЛАТА МОЈНО И МУСИНЦИ

Еленик е еден од позначајните археолошки локалитети, на источниот раб на Пелагонија. Тој претставува поголем рид со платó на врвот

Read more

КОРЕНИТЕ HA ЧОВЕЧКАТА ЕГЗИСТЕНЦИЈА, ЛОКАЛИТЕТОТ МАРКОВИ КУЛИ КАЈ ПРИЛЕП И ПЕЛАГОНИЈА

Археолошките наоди од просторот на Маркови Кули и селото Ва­рош заедно со остатоците на човековиот престој низ милениумите се на­вис­тина

Read more