КОРЕНИТЕ HA ЧОВЕЧКАТА ЕГЗИСТЕНЦИЈА, ЛОКАЛИТЕТОТ МАРКОВИ КУЛИ КАЈ ПРИЛЕП И ПЕЛАГОНИЈА

Археолошките наоди од просторот на Маркови Кули и селото Ва­рош заедно со остатоците на човековиот престој низ милениумите се на­вис­тина

Read more