АРИСТОКРАТСКИ ГРОБНИЦИ ОД МАКЕДОНСКИ ТИП ВО КАРПА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРКЛАРИ“ КАЈ ПРИЛЕП – ОСТАВЕНИ НА РАСПАЃАЊЕ

Периодот на развиениот перод на македонската држава до паѓањето под римска власт, како и подоцнежниот период од цивилизацијата на просторот

Read more