АРИСТОКРАТСКА ГРОБНИЦА ОД МАКЕДОНСКИ ТИП, СО КАРПА, КОЈА СЛУЖЕЛА КАКО ХЕРООН НА „ГУМЕЊЕ“, КАЈ „ТРЕСКАВЕЦ“, ПРИЛЕПСКО

Можеби еден од најсилните аргументи за постоењето значајна античка населба на „Светата Планина“ со „Светиот врв“, Златоврв, која егзистирала уште

Read more

ЗДИВЕН СВЕТ (Од необјавената поетска збирка „Кучешко време“ – четврти дел „Раѓање“)

Ме дробат на илјадници парчиња, безмилосно ме кинат без одмор. Моите непријатели на крупно, пријателите сосем на ситно. Крвници крвта

Read more

ЖРТВАТА НА ХЕРОИТЕ ОД „НОЖОТ“, МЕЃУ СЕЛАТА РАКЛЕ И НИКОДИН – НЕЗГАСЛИВ ОГАН НА СЛОБОДАТА – 112 години од битката на врвот „Ножот“, меѓу селата Ракле и Никодин, Прилепско

Херојската смрт на овие херои ќе остане како незаборавен подвиг со универзално значење, во името на слободата на Македонија и

Read more

КУЛТУРЕН КОНТИНУИТЕТ СО КОРЕНИ ОД ПРАИСТОРИЈАТА И ОСТАТОЦИ ОД ЖИВЕАЛИШТА И КУЛТНИ ОБЈЕКТИ НА „КАБАЊА“, „КУКУДЕЛИЦА“, „ВРШНИК“ И „СЛИЗГАЈЦА“ ВО ВАРОШ КАЈ ПРИЛЕП – Дел од просторот на стариот град Прилеп –

Трагите на материјалната и духовната култура се присутни на секој чекор на митскиот рид Маркови Кули кај Прилеп, како и

Read more

45-ти фестивал на народни инструменти и песни „Пеце Атанасоски“ – Прилеп – Долнени

Малку летаргично, во голема мерка мерка игнориран, со несфатливи постапки околу неопходната подршка за подготовка и организирање, во положба меѓу

Read more