НИКОДИН – СЕЛОТО КОЕ ГО НОСИ ИМЕТО НА СВ. НИКОДИМ И ЖИЛАВО СЕ БОРИ ЗА СВОЈАТА ИДНИНА

Длабоко во полите на планината Бабуна, под „закрила“ на високиот врв Козјак, на 37 километри североисточно од Прилеп, на пониските

Read more

СЕЛОТО ДУЊЕ, МАРИОВО, ПРИЛЕПСКО, ВО „ЗАМРЗНАТ“ АМБИЕНТ ОД ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА

Бункери, гранати, шрапнели од гранати, стари пушки, шлемови, куршуми и други експонати го „красат“ теренот во атарот на селото Дуње

Read more

МАРИОВО – ОБЛАСТ НА ПРЕДАНИЈА, ПРИКАЗНИ, МИСТЕРИИ, МАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРА И НЕЗАПИРЛИВА ВЕРБА ВО ОПСТАНОКОТ

Мариово е област во Македонија со површина од над 1000 (1035) km2 , речиси, целосно запоставена и потценета, економски и

Read more

СЕЛОТО ЗАБРЧАНИ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ И НЕПОБЕДЛИВИОТ ФУДБАЛСКИ КЛУБ „КАДИЦА“

Пелагон е портал кој се занимава со историјата и културата на Пелагонија, Мариово и Прекурид, но и на Македонија и

Read more

ВО ОБЛАСТА ПРЕКУРИД (РАЕЦ) – ПРОСТОР НА ИСТОРИЈА, КУЛТУРА, ПРИРОДНИ ВРЕДНОСТИ И МИСТЕРИИ

Долината во која се сместени селата Беловодица, Тројаци, Царевиќ, Смолани, Дрен, Големо и Мал Радобил и Топлица се наоѓа источно

Read more

ДУЊЕ – СЕЛОТО НА КРАЛИЦАТА ДЕНКА, НА ЧУЧУК МИТРА, НА ДВАЈЦА ПОДЗАБОРАВЕНИ ВОЈВОДИ И КАПКА НЕЗАБОРАВ

Според една зачувана легенда во околината на селото Дуње, прилепско, живеела една древна кралица со име Денка. Легендата вели дека

Read more

СЕЛОТО ТУМИНЕЦ ВО МАЛА ПРЕСПА, РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА И ЧИСТИОТ МАКЕДОНСКИ ДУХ

Со Букурешкиот мировен договор од 10 август 1913 година областа позната како Мала Преспа, која е населена исклучиво со Македонци

Read more

СУДБИНАТА И ПРЕДАНИЈАТА НА СЕЛОТО ПРИСАД, ПРИЛЕПСКО НЕ ВРАЌААТ НЕКОЛКУ МИЛЕНИУМИ ВО ВРЕМЕТО

На десетина километри северно од Прилеп се наоѓа селото Нов Присад, а уште неколку километри понатаму (13-14), на југозападните падини

Read more