КУЛТНАТА КАРПА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПЕШТЕРА“ КАЈ СЕЛОТО ПЕШТАНИ, ПРИЛЕПСКО БИЛА ЦЕНТАР НА ПРАИСТОРИСКА НАСЕЛБА, КОЈА МУ ПРЕТХОДЕЛА НА АНТИЧКИОТ ГРАД ДОСТОНЕЈ

Локалитетот„Пештера“ кај селото Пештани, во неговиот повисок дел, е обележан со една голема карпа во форма на неправилна топка. На

Read more

НЕСРЕЌНИОТ ВЛАДИКА ОД МАНАСТИРОТ „ТРЕСКАВЕЦ“ И НЕГОВИОТ ГРОБ ВО НАСЕЛБАТА ЃОГДЕРЕ ВО ПРИЛЕП

Преданието за царица Мара1 и запустувањето на манастирот Трес­кавец во себе крие и еден исклучително трагичен лик со необично трога­телен

Read more

КАРПА СО КУЛТНА СИМБОЛИКА ВО ПРОСТОР СО БОГАТСТВО ОД ПЕЛАГОНСКА КУЛТУРА КАЈ СЕЛОТО ЛОПАТИЦА, ПРИЛЕПСКО

Атарот на селото Лопатица, Прилепско, кое се наоѓа на околу 30 км југоисточно од Прилеп, во подножјето на Селечка Планина,

Read more

ВИСОКА КАЈ СЕЛОТО КРУШЕВИЦА, ПРИЛЕПСКО, КУЛТЕН ВРВ И ЦЕНТАР НА СТАРОТО ПЕЛАГОНСКО КРАЛСТВО

Врвот Висока, е расположен на Селечка Планина, меѓу двете македонски области, Мариово и Пелагонија. Со надморска височина од 1472 м,

Read more

РЕДОК РАНОХРИСТИЈАНСКИ ОБЈЕКТ – МАРТИРИУМ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЧЕБРЕН“, КАЈ СЕЛОТО ЗОВИЌ, ОПШТИНА НОВАЦИ

Мариово – жариште на раното христијанство  При ископувањето кое го вршеле археолозите од Битола на тумбата на локалитетот „Чебрен“ во

Read more

ИНТЕРЕСЕН СПОМЕНИК СО ВРЕЖАН АНТРОПОМОРФЕН ЛИК ОД ЛОКАЛИТЕТОТ „СТАРО СЕЛО“ СО МАНАСТИРОТ „СВ. ПЕТКА“ КАЈ СЕЛОТО ЧАНИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

Во преданието, кое го раскажуваат жителите на селото Чаниште, Прилепско, во „старо време“ нивното село се наоѓало на ридот од

Read more

„СВЕТЕЦОТ“ – КУЛТЕН ОБЈЕКТ ВО КАРПИ СО ТРАДИЦИЈА ОД ПРАИСТОРИЈАТА ДО ДЕНЕС КАЈ МАНАСТИРОТ „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ ВО БЛИЗИНА НА ВАРОШ, КАЈ ПРИЛЕП

Кога би знаеле да ги читаме и толкуваме безбројните пораки од различен вид оставени од нашите предци веројатно ќе имаме

Read more

КУЛТНА КАРПА СО АНТРОПОИДНА ФОРМА – УШТЕ ЕДЕН ПРИРОДЕН И КУЛТУРЕН СПОМЕНИК ВО БЛИЗИНА НА КАМЕНИОТ СЛОН

Дека просторот околу атрактивната карпа–слон не е осамен со трагите од древни интервенции и активности на некогашните жители на древната

Read more