ПРЕДАВАЊА 2017

ПРОГРАМА 2017

Културниот истражувачко-документациски центар за Мариово „КАЛЕШ АНЃА“ веќе неколку години работи на проектот „Запознавање со културата и исто­ри­јата на Пелагонија и Мариово“ преку растурање на соодветна литература, орга­ни­зирање предавања со видео-презентации, изложби и слични манифестации.

Во програмата за 2016 година се планирани десетина предавања со видео-пре­зен­та­ции за потеклото, културата и историјата на десетина села, заедно со нивниот атар, од областите Пелагонија, Мариово и Прекурид. Предавањата се дел од големиот проект “Древна цивилизација“, на кој работиме околу 15 години, под раководство на новинарот и публицист Тренчо Димитриоски.

Целта на ваквите предавања е, преку презентација, афирмација, популаризација и едукација, создавање основа за развој на културен, селски и природен туризам.

Предавањата ќе содржат:

  • Археологија – остатоци од населби, култно-религиски и други објекти
  • Историја – настани и личности поврзани со конкретните населби, пишани изво­ри и податоци
  • Современи истражувања и пишани документи, истражувања и трудови

Првото предавање „СЕЛОТО СЕЛЦЕ, ПРИЛЕП­СКО – ОД ПРАИСТОРИЈАТА ДО ДЕНЕС“ ќе биде реализирано на 31.03.2016 година во салата на Град­ска­та библиотека „Борка Талески“ во Прилеп, со почеток во 19 часот.

Предавач: Трен­чо Димитриоски, новинар, писател и истражувач од Прилеп.

Освен предавањата, Културниот истражувачко-документациски центар за Мариово „КАЛЕШ АНЃА“ реализира и три манифестации – Чествувања, и тоа: 113 години од загинувањето на легендарниот војвода Толе Паша во селото Крушевица, Прилепско, 113 години од загинувањето на војводата Петре Георгиев Железарот во селото Дрен, Прилепско и 114 години од битката на врвот Маргара кај селото Чаниште, Прилепско.