ЃАВОЛО ГО ОСВОЈУВА ЧОВЕКО

(Од книгата, „Народни умотворби од Пелагонија и Мариово“

Автор: Томе Велјаноски

Подготвил: Тренчо Димитриоски)

           Со изградбата на телото на првата жена Ева, Адамовата жена, од ѓа­во­ловата опашка, ѓаволо веќе продрел во душата на човековото тело и се појавила правината и кривината кај луѓето. Во које, човеко што се бо­ри за правдина е на страна на Госпо а, додека, човеко што се бори за кривина е на страна на ѓаволо. Со това ѓаволо уште детално не бил за­до­волен со не­го­вата неправда, навлегување во душата на човеко, и барал начин да, то­тал­но, го освој.

          Еден ден, ѓаволо одеќи по патот и нашол еден железен предмет со броеви и слики, ама не знаел како се вика и зошто служи, тој железен предмет. Врти, сучи, не можи да открие зошто служи и како се вика.

          Ѓаволо се преправил во питач, просјак, и отишол кај една стара баба со предмето в раце и рекол:

          – Бабо, на пато најдов нешто железно, не знам како се вика и зош­то е – и ѝ го покажал на бабата.

          Бабата го видела и му рекла:

          – Ова, детуле, се вика пара и, со него, можеш сè да си купиш и про­да­деш. Ако имаш многи пари не треба да работиш, можиш да живееш – му рек­ла бабата на ѓаволо.

          Кога ги слушнал ѓаволо од бабата овие зборови од радос, ѓаволо, рипнал високо три стажни и рекол:

          – До сега потешко се пробивав кај човеко, штом можам да купувам и продавам со ов1 пара, ќе измислам многу работи, во кој ќе го замешам и човеко, да можам пазар да си правам со него.

          Мислел ѓаволо и измислил. Ги створил невистините, лагите, кур­вар­­лако, проституцијата, завидо, кодошењето, војните и тн., за кој се упо­тре­буват големи пари и се пролева човечка крв и жртви. Ете, така, ѓаволо си нашол лесен начин да си живее меѓу луѓето.

          Затова велат: – Парата е ѓавол­ска, тој пазари со незе.

 

Кажувана од Мурџески Јованче од с. Марул кога ги пасевме овците