ПРЕДАВАЊА СО ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЈА 2016

Културниот истражувачко-документациски центар за Мариово „КАЛЕШ АНЃА“ веќе неколку години работи на проектот „Запознавање со културата и исто­ри­јата на Пелагонија и Мариово“ преку растурање на соодветна литература, орга­ни­зирање предавања со видео-презентации, изложби и слични манифестации.

Во програмата за 2016 година се реализирани десетина предавања со видео-пре­зен­та­ции за потеклото, културата и историјата на десетина села, заедно со нивниот атар, од областите Пелагонија, Мариово и Прекурид. Предавањата се дел од големиот проект “Древна цивилизација“, на кој работиме околу 15 години, под раководство на новинарот и публицист Тренчо Димитриоски.

Целта на ваквите предавања е, преку презентација, афирмација, популаризација и едукација, создавање основа за развој на културен, селски и природен туризам.

Предавањата содржат:

  • Археологија – остатоци од населби, култно-религиски и други објекти
  • Историја – настани и личности поврзани со конкретните населби, пишани изво­ри и податоци
  • Современи истражувања и пишани документи, истражувања и трудови

Предавач: Трен­чо Димитриоски, новинар, писател и истражувач од Прилеп.