СТАРИОТ ГРАД ПРИЛЕП БИЛ ГРАД УШТЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ И РИМСКИОТ ПЕРИОД (8)

ГРАЃАНИ НА АНТИЧКИОТ ГРАД ПРИЛЕП (КЕРАМИЈА) ПОЗНАТИ ОД ПРОНАЈДЕНИТЕ СПОМЕНИЦИ СО НАТПИСИ (2) – ЦАРЕВИ, СЛУЖБЕНИЦИ, ГРАЃАНИ, СЕМЕЈСТВА – ЗОСИМ,

Read more

СТАРИОТ ГРАД ПРИЛЕП БИЛ ГРАД УШТЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ И РИМСКИОТ ПЕРИОД (7)

ГРАЃАНИ И БОГОВИ ОД АНТИЧКИОТ ГРАД ПРИЛЕП (КЕРАМИЈА) ПОЗНАТИ ОД ПРОНАЈДЕНИТЕ СПОМЕНИЦИ СО НАТПИСИ – ПАРМЕНИОН, МАКЕДОН, КАСАНДАР, ХЕРАКЛЕ, ДИЈ

Read more

ВО ЦАРСТВОТО НА КАМЕНИТЕ ВИНАРНИЦИ И БОГОТ ДИОНИС – ТРОДЕЛЕН ВИНАРНИК ВО ЗАГРАД, КАЈ ПРИЛЕП (1)

Заград кај Прилеп е мал, би се рекло, микро земјоделски регион, но и простор, кој располага со впечатливи културни остатоци

Read more

ОСТАТОЦИ ОД СТАРА КУЛТУРА ВО АТРАКТИВЕН УРНЕБЕСЕН ПРОСТОР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „УРВИЧ“, МЕЃУ СЕЛАТА ВИТОЛИШТЕ И ПОЛЧИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

Повеќедецениското запоставување, омаловажување и потценување на областа Мариово како „изолиран“, „заостанат“ крај со „ниско ниво на култура“ и слично е

Read more

ПЕЛАГОНСКОТО КРАЛСТВО  И НЕГОВИТЕ ДВА ИМПОЗАНТНИ ОБЈЕКТИ ОД АТАРИТЕ НА СЕЛАТА КРУШЕВИЦА, БОНЧЕ И ПОДМОЛ

На просторот на Македонија, освен во делот, кој денес е во рамките на Грција, најзначајни археолошки објекти, односно, културни спооменици

Read more

КАМЕНИОТ МОСТ ВО СЕЛОТО БУЧИН, КРУШЕВСКО, ИСКЛУЧИТЕЛЕН СПОМЕНИК НА МИНАТОТО ПОД ЗАКАНА ОД УРИВАЊЕ

Еден архитектонски објект од селото Бучин, Крушевско, е споменик на културата каков ретко може да се сретне на друго место

Read more

ОД ПРЕСТОЛНИНАТА НА ПЕЛАГОНСКОТО КРАЛСТВО – „ВИГНАТА“, ЛОКАЛИТЕТ СО ОСТАТОЦИ ОД РАНОХРИСТИЈАНСКА БАЗИЛИКА

Еден од локалитетите кои, всушност, се дел од големиот локалитет „Старо Бонче“ или барем се во негова непосредна близина, е

Read more

ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАМАЃЕТО“, СО ОСТАТОЦИ ОД РИМСКИОТ ПЕРИОД И ДОЦНАТА АНТИКА, БИЛ СТАРОТО СЕЛО КРУШЕВИЦА, ПРИЛЕПСКО

Може сосема слободно да се констатира дека местата кои и денес располагаат со плодни површини, зелени долини и помали или

Read more