ПЕЛАГОНСКОТО КРАЛСТВО  И НЕГОВИТЕ ДВА ИМПОЗАНТНИ ОБЈЕКТИ ОД АТАРИТЕ НА СЕЛАТА КРУШЕВИЦА, БОНЧЕ И ПОДМОЛ

На просторот на Македонија, освен во делот, кој денес е во рамките на Грција, најзначајни археолошки објекти, односно, културни спооменици

Read more