ЕДНО ГОЛЕМО, НО ПОДЗАБОРАВЕНО ЗЛОСТОРСТВО НА БУГАРСКАТА ВЛАСТ ВО ПРИЛЕП ОД ВРЕМЕТО НА ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА

Големите злосторства не застаруваат и не можат да бидат заборавени, но можат да бидат „подзаборавени“ или „подзадскриени“. Определени политички и

Read more

УБАВАТА ДОСТА ОД КОПАЧКОВО МААЛО И НЕЈЗИНИТЕ СМЕЛИ БРАЌА ОД СЕЛОТО ЧАНИШТЕ, ПРИЛЕПСКО, ВО ВРЕМЕ НА ТУРСКОТО РОПСТВО

По кажувањето на постарите жители на Чаниште, во ова село свој чифлиг имал извесен бег, кој направил три бунари на

Read more

ВО ЦАРСТВОТО НА КАМЕНИТЕ ВИНАРНИЦИ И БОГОТ ДИОНИС – ТРОДЕЛЕН ВИНАРНИК ВО ЗАГРАД, КАЈ ПРИЛЕП (1)

Заград кај Прилеп е мал, би се рекло, микро земјоделски регион, но и простор, кој располага со впечатливи културни остатоци

Read more

ОСТАТОЦИ ОД СТАРА КУЛТУРА ВО АТРАКТИВЕН УРНЕБЕСЕН ПРОСТОР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „УРВИЧ“, МЕЃУ СЕЛАТА ВИТОЛИШТЕ И ПОЛЧИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

Повеќедецениското запоставување, омаловажување и потценување на областа Мариово како „изолиран“, „заостанат“ крај со „ниско ниво на култура“ и слично е

Read more

ПЕЛАГОНСКОТО КРАЛСТВО  И НЕГОВИТЕ ДВА ИМПОЗАНТНИ ОБЈЕКТИ ОД АТАРИТЕ НА СЕЛАТА КРУШЕВИЦА, БОНЧЕ И ПОДМОЛ

На просторот на Македонија, освен во делот, кој денес е во рамките на Грција, најзначајни археолошки објекти, односно, културни спооменици

Read more