ЗЛОСТОРСТВОТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАРАКАМЕН“ СО ЗАСИЛЕНО ТЕМПО – ЗАСЕГА НЕМА СВЕСТ, НИТУ СОВЕСТ КАЈ ПОВИСОКИТЕ НИВОА ВО ДРЖАВАТА

Локалитетот е познат во Европа и во светот. Познат е во Америка, Шведска, Словенија, Србија, Хрватска, Црна Гора, Бугарија и други делови на културниот свет. Овде, во Македонија, му се намерија лица од самиот врв на државата, здружени со странски фирми и моќници, да го збришат од лицето на земјата, без разлика какви вредности крие и што значи за нас, како и за целото човештво, како своевиден природен феномен, како неповторлива вредност, како ексклузивитет. А устите им се „пењават“ од ваква или таква почит кон вредностите, од изразување хуманост или „знаење“, се „испокршија“ да ни кажат што е добро за нас и дека цело време ни го предочуваат и ни го готват доброто. Ваму, не може да се забележи елементарна свест за евидентно добро, за евидентно богатство, за признати и потврдени вредности. Во целиот систем, во институциите, во оние за заштита, за наука, за развој и сличните на нив. Некои авторитети, малодушно, повторуваат дека тоа е завршена работа, договорено, потпишано и слично. Никој не се прашува кој е законот и каков закон е тој, кој дозволува, регулира и стимулира уништување на неповторливи вредности. Постои ли таков закон на друго место освен во Македонија? Ние не веруваме дека тоа се случува во културниот дел од светот. Во добронамерниот дел од него.

Вака е обележан просторот за експлоатација

            Во меѓувреме машините ријат во самото срце на Каракамен, на централниот дел од него. Не ги запира ни снег, ни дожд, ни мраз, ни ден, ни ноќ, ни ветар, ни студ. Се брзаат за нашиот „напредок“!?? Многумина се прашуваат дали информацијата дека се работи на ископ на тампон за пат е само изговор. Едни сметаат дека се бара некое невидено богатство скриено тука од дамнешни времиња, други сметаат дека се работи за пронаоѓање на соодветни количества од некој од ретките минерали, кои се присутни на локалитетот, а кои имаат примена во разни индустрии. Ние само ќе ги наброиме оние ретки минерали од „Каракамен“, кои се наведени во стручната литература создадена од бројните истражувачи – геолози, минералози и рударски стручњаци. Еве ги дваесетина од нив:

 1. Аегирин или акмит од групата клинопироксен – NaFeSi2O6
 2. Албит – натримски фелдспат составен дел на вулканските карпи – NaAlSi3O8
 3. Амфибол – карпест едносиликатен минерал – SiO4
 4. Апатит – минерал, кој се наоѓа во метаморфни карпи – Ca5(PO4)3(F,Cl,OH
 5. Арфведсонит – NaNa2(Fe2+)4Fe3+[(OH)2|Si8O22]
 6. Барит – состав бариум сулфат (BaSO4)
 7. Бранерит – UTi2O6
 8. Давидит – Davidite-(La) (La,Ce,Ca)(Y,U)(Ti,Fe3+)20O38
 9. Илменит – FeTiO3

10.МАКЕДОНИТ – PbTiO3

 1. Магнетит – Fe2+Fe3+2O4
 2. Микроклин – KAlSi3O8
 3. Кварц – SiO2
 4. Рутил – TiO2
 5. Титанит – CaTi[SiO4]O
 6. Циркон – Zr[SiO4]
 7. Анатас – TiO2
 8. Амазонит – KAlSi3O8
 9. Монацит – (Ce,La,Nd,Th)PO4
 10. Ураниум – U
Македонит

НАУЧНИЦИ – ГЕОЛОЗИ, РИДАРИ И МИНЕРАЛОЗИ, КОИ ИСТРАЖУВАЛЕ И ПИШУВАЛЕ ЗА МИНЕРАЛИТЕ ОД КАРАКАМЕН

            Бројни домашни и светски научници геолози истражувале за локалитетот „Каракамен“ кај селата Алинци и Шелеверци. Тие биле, особено, фасцинирани од ова наоѓалиште и често доаѓале да истражуваат тука и да подготвуваат свои трудови, магистерски, докторски или, воопшто, научни трудови за ретките минерали, посебно за минералите од споменатиот локалитет. Ќе наброиме неколку имиња:

 1. Мирко Протиќ и Станојло Цветиќ уште 1959 година истражувале и објавиле труд за наоѓалиштето „Каракамен“ („Црни Камен“). Protic, Mirko; Cvetic, Stanojlo (1959): Alkali syenite and related rocks of Crni Kamen, south of Prilep, Macedonia. Ann. geol. peninsule balkan. 26, 205-218.
 2. Потоа среќаваме труд од Људвит Бариќ објавен во Германија: Baric, Ljudevit (1965): Mineral veins of Crni Kamen near the village Alinci, Macedonia. Mineral. Petrog. Mitt. 10, 368-378 (in German).
 3. Македонитот го откриле геолозите, Душан Радусиновиќ и Цветко Марков во 1971, а нивниот труд посветен на откритието го објавиле во Списание за минерали во Америка: Radusinović, D. and C. Markov (1971): Macedonite – lead titanate, a new mineral. American Mineralogist 56: 387-394.
 4. Драган Буковец во 1988 година пишувал за особините на реткиот минерал барит од овој локалитет и објавил труд за него во Геолошки Вјесник на српско-хрватски јазик: Bukovec, Dragan (1988): Barite from Crni Kamen near Village Alinci in Macedonia. Geoloski Vjesnik 41, 119-122 (in Serbo-Croatian).

Поголем број истражувачи од Институтот за нуклеарни науки од Белград се занимавале со локалитетот „Каракамен“ кја селото Алинци Прилепско ипишувале за минералите, кои се присутни во ова наоѓалиште:

 1. М. Протиќ и С. Цветиќ, уште 1959 година пишувале за алкалните сиенити на „Црн Камен“ кај селото Алинци, Прилепско: Protič, M. AND Cvetič, S., (1959) Alkali syenites and related rocks at crni Kamen, south

of Prilep. Ann. Geol,. Peninsule Balkan.26.

 1. М Вукасовиќ и Д. Дамјановиќ уште во 1961 пишувале за радиоактивниот минерал давидит: Vukasovic M and. Damjanovic D. (1961) Davidite, a radioactive mineral from Цrni Kamen in Macedonia. Bul,l.. Inst. Nucl. Raw Mater. Beogra.d., r, [in serbo-croatian].
 2. М. Арсенијевиќ ги истражувал (и пишувал за нив), ураниумот и ториумод од „Каракамен“: Arsenijevic, M. (1965) Metalometric study of the uranium and thorium dispersion haioes (Crni Kamen). Bul,l. Mus. Hi.st. Natur. Beograd.S, er. A,19/20.

            Бројни автори од Македонија од областа на геологијата и рударството, исто така, му посветиле сериозно внимание на локалитетот „Каракамен“ меѓу селата Алинци и Шелеверци, Прилепско.

 1. За македонитот и другите присутни минерали на овој локалитет можеме да прочитаме и во книгата „Минералите во Македонија“ од тројца македонски автори: Глигор Јовановски, Блажо Боев и Петре Макрески.
 2. За титанитот од Алинци се однесува и еден труд под наслов, „Минералошки карактеристики на титанит од Алинци, Република Македонија“ од Тена Шијакова-Иванова, Кристина Атанасовска, Сара Недановска, Ангела Велинoвска и Александра Максимова објавен од Универзитет “Гоце Делчев” – Штип – факултет за природни и технички науки
Од книгата „Минералите во Македонија“ 3

           

Секако дека сите овие автори се само дел од големиот број, кои истражувале за минералите во Македонија, посебно за минералите од ексклузивното наоѓалиште „Каракамен“ кај селата Алинци и Шелеверци, Прилепско. Тоа, сепак, не е доволно, ниту да допре до свеста и совеста на моќниците од системот на државата Македонија, кои без да „трепнат“ им ги подаруваат ваквите локалитети на разни фирми, чиј интерес е остварување профит. Постои ли свест и совест на „високите“ нивоа во државата? Ќе се изнајдат ли сили за поттикнување на овие потиснати „сили“ во човекот во Македонија за да се спасат неприкосновени, ексклузивни и неповторливи вредности во нашипт простор?