ФИЛОЗОФОТ ГРИГОРИЈ АКИНДИН ОД ПРИЛЕП ОД ПРВАТА ПОЛОВИНА НА ЧЕТИРИНАЕСЕТИОТ ВЕК

Големиот број остатоци од древната цивилизација на просторот на Македонија, поконкретно, на просторот на Прилеп и неговата околина, меѓу кои

Read more