РАДОСТА НА ЖИВОТОТ

Од планина на планина,

oд гора во гора,

од море до море,

од река до река,

од карпа на карпа,

по слобода вечна,

жедно трагам.

Кучињата лајат

oд долината прашна,

запењавени и запрашени,

бесни и исплашени

од радоста на животот,

која не можат да ја сетат.