ЗАСТАНАТ СВЕТ

(Од необјавената збирка „Кучешко време“ – петти дел, „Вистината“)

Живо е,

а како да е мртво

времево сурово.

Сурова е мислата,

сурови се луѓето,

сурови се чувствата,

секој збор е груб камен

во срцето,

студено натежнат

над исконска љубов,

убиствено.

Запрел светот,

нагонски забревтан.