ВОЗНЕС

Над мојата земја,

таинствени ѕвезди

паѓаат вечно

од познати неба.

Со векови е така,

милениуми веќе.

Срца од камен

не толчат без милост.

И, еве,

дојде денот

од далечно време.

Со дух на вечност

да покаже сила

на столчено семе.

Од Мусеј и Орфеј,

од Херкул и Темен

и тронскиот Пелоп,

Пелазг и Мида

и кралските лози.

Рајската земја

ќе се вознесе и сега,

ќе изгнијат в бес

клети душмани.