МАКЕДОНСКИТЕ СТОРАКИ ЏИНОВИ, БРИЈАРЕЈ, КОТ И ГИГ

Судбината на универзалниот, општ македонски идентитет, од неговото настанување до денес е комплексен процес на митолошки и историски собитија, напластени

Дознај повеќе

МИТОЛОШКО-ИСТОРИСКИ, ЕТНОГРАФСКИ И ОНТОЛОШКИ ВРСКИ НА МАКЕДОНСКОТО ПЛЕМЕ ПЕЛАГОНЦИ

ПЕЛАГОН – ПЕЛАЗГО – ПЕЛАЗГ – ПЕЛАРГО – ПЕЛАРГ И ПЕЛАГОНСКОТО КРАЛСТВО Веројатно е дека својот најголем развој, Пелагонското Кралство

Дознај повеќе