АНТРОПОМОРФНА СТЕЛА СО ПИСМЕНИ ЗНАЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ТРИ КЛАДЕНЦИ“ КАЈ СЕЛОТО ЧАНИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

На просторот кој го опфаќа селото Чаниште, Прилепско има голем број исклучителни култруни содржини од различни периоди. Овојпатне предизвика еден

Read more

МИСТЕРИОЗНА КОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ШАТОРИТЕ“ МЕЃУ СЕЛАТА КОКРЕ И СЕЛЦЕ, ПРИЛЕПСКО

На едно од најистакнатите места на Дренска Планина, на тромеѓето на атарите на селата Прилепец, Селце и Кокре се наоѓа

Read more

ИНТЕРЕСЕН МЕНХИР СО КРУЖНА ФОРМА И РЕЦИПИЕНТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПАДИШТЕ“ КАЈ СЕЛОТО КРУШЕВИЦА, ПРИЛЕПСКО

На локалитетот „Падиште“, кој се наоѓа југоисточно од селото Крушевица, Прилепско, во долниот дел, јужно од ливадите, на сртот на

Read more

МИСТЕРИОЗНА ПОРТА МЕЃУ ГРАМАДНИ КАРПИ СO МИСТИЧНИ ФОРМИ НА МАРКОВИ КУЛИ КАЈ ПРИЛЕП

Најголем дел од на археолошките истражувања на локалитетот Маркови Кули кај Прилеп, речиси, до денес се насочени за разјаснување на

Read more

ИМПРЕСИВЕН КУЛТУРЕН СПОМЕНИК ОД ХРИСТИЈАНСКО ПОТЕКЛО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПИСАНИК“ КАЈ СЕЛОТО ГУДЈАКОВО, ПРИЛЕПСКО

Кога одите во запоставен и ненаселен простор, во кој дивите животни слободно владеат со просторот и во кој човек поретко

Read more

ДРЕВНО СВЕТИЛИШТЕ ВО ГРАМАДНИ КАРПИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БАБА“ КАЈ ПРИЛЕП

Еден од најкарактеристичните споменици на природата од блиската околина на Прилеп, кој во себе крие и исклучително богатство од културни

Read more