ФАСЦИНАНТНА КАМЕНА ПОРТА НА АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ „РИДОТ“, КАЈ СЕЛОТО МАЖУЧИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

Овој објект се наоѓа на локалитетот „Ридот“, Мажучиште, кој се наоѓа од источната страна на селото и од западната страна

Read more

ВРВОТ ЧАРДАК НА МАРКОВИ КУЛИ КАЈ ПРИЛЕП – ЦЕНТРАЛЕН КУЛТЕН ОБЈЕКТ ВО СТАРИОТ ГРАД ПРИЛЕП СО ГОЛЕМ БРОЈ СИМБОЛИ

Една композиција од цртежи со бела боја, која се наоѓа на југоисточната страна на највисоката карпа на Маркови Кули кај

Read more

АНТРОПОМОРФНА СТЕЛА СО ПИСМЕНИ ЗНАЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ТРИ КЛАДЕНЦИ“ КАЈ СЕЛОТО ЧАНИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

На просторот кој го опфаќа селото Чаниште, Прилепско има голем број исклучителни култруни содржини од различни периоди. Овојпатне предизвика еден

Read more

МИСТЕРИОЗНА КОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ШАТОРИТЕ“ МЕЃУ СЕЛАТА КОКРЕ И СЕЛЦЕ, ПРИЛЕПСКО

На едно од најистакнатите места на Дренска Планина, на тромеѓето на атарите на селата Прилепец, Селце и Кокре се наоѓа

Read more

ИНТЕРЕСЕН МЕНХИР СО КРУЖНА ФОРМА И РЕЦИПИЕНТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПАДИШТЕ“ КАЈ СЕЛОТО КРУШЕВИЦА, ПРИЛЕПСКО

На локалитетот „Падиште“, кој се наоѓа југоисточно од селото Крушевица, Прилепско, во долниот дел, јужно од ливадите, на сртот на

Read more

МИСТЕРИОЗНА ПОРТА МЕЃУ ГРАМАДНИ КАРПИ СO МИСТИЧНИ ФОРМИ НА МАРКОВИ КУЛИ КАЈ ПРИЛЕП

Најголем дел од на археолошките истражувања на локалитетот Маркови Кули кај Прилеп, речиси, до денес се насочени за разјаснување на

Read more