ИСКЛУЧИТЕЛЕН КУЛТЕН ОБЈЕКТ – КАРПА СО ЦРТЕЖ ВО ЗАГРАД КАЈ ПРИЛЕП, НА ЛОКАЛИТЕТОТ ТЕТЕБУЛЕ

На источната падина на ридот Тетебуле, на работ од Заград, се наоѓа една помала карпа со форма, која потсетува на

Дознај повеќе

ФАСЦИНАНТНА КАМЕНА ПОРТА НА АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ „РИДОТ“, КАЈ СЕЛОТО МАЖУЧИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

Овој објект се наоѓа на локалитетот „Ридот“, Мажучиште, кој се наоѓа од источната страна на селото и од западната страна

Дознај повеќе

КУЛТНА КАРПА СО ЦРТЕЖ НА ЛОКАЛИТЕТОТ КУКУДЕЛИЦА НА МАРКОВИ КУЛИ КАЈ ПРИЛЕП

На една поголема карпа, висока неколку метри со неправилна топчеста форма, која се наоѓа на поголема тераса од јужната страна

Дознај повеќе

ВРВОТ ЧАРДАК НА МАРКОВИ КУЛИ КАЈ ПРИЛЕП – ЦЕНТРАЛЕН КУЛТЕН ОБЈЕКТ ВО СТАРИОТ ГРАД ПРИЛЕП СО ГОЛЕМ БРОЈ СИМБОЛИ

Една композиција од цртежи со бела боја, која се наоѓа на југоисточната страна на највисоката карпа на Маркови Кули кај

Дознај повеќе

АНТРОПОМОРФНА СТЕЛА СО ПИСМЕНИ ЗНАЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ТРИ КЛАДЕНЦИ“ КАЈ СЕЛОТО ЧАНИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

На просторот кој го опфаќа селото Чаниште, Прилепско има голем број исклучителни култруни содржини од различни периоди. Овојпатне предизвика еден

Дознај повеќе

МИСТЕРИОЗНА КОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ШАТОРИТЕ“ МЕЃУ СЕЛАТА КОКРЕ И СЕЛЦЕ, ПРИЛЕПСКО

На едно од најистакнатите места на Дренска Планина, на тромеѓето на атарите на селата Прилепец, Селце и Кокре се наоѓа

Дознај повеќе

ИНТЕРЕСЕН МЕНХИР СО КРУЖНА ФОРМА И РЕЦИПИЕНТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПАДИШТЕ“ КАЈ СЕЛОТО КРУШЕВИЦА, ПРИЛЕПСКО

На локалитетот „Падиште“, кој се наоѓа југоисточно од селото Крушевица, Прилепско, во долниот дел, јужно од ливадите, на сртот на

Дознај повеќе