„ЛАТИНСКА ЦРКВА“, ЛОКАЛИТЕТ СО ОСТАТОЦИ ОД АНТИЧКИ ХРАМ, СТАРА ХРИСТИЈАНСКА ЦРКВА, НО И ЕКСКЛУЗИВНИ СПОМЕНИЦИ СО НАТПИСИ, СКУЛПТУРИ И КЕРАМИЧКИ ЕКСПОНАТ СО СТАРО ПИСМО

Еден исклучително интересен локалитет со впечатливи експонати на материјалната култура се наоѓа на неколку стотици метри јужно од селото Загорани,

Read more

ГОЛЕМ БРОЈ РЕГИСТРИРАНИ И НЕРЕГИСТРИРАНИ СПОМЕНИЦИ СО НАТПИС ОД АНТИЧКИОТ ПЕРИОД ОД СЕЛОТО ВЕПРЧАНИ, ПРИЛЕПСКО

Од селото Вепрчани, Прилепско, потекнуваат поголем број интересни споменици со натписи или со релјефни претстави од античкиот период. Повеќето од

Read more

ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАМАЃЕ – БУКЛО“ КАЈ СЕЛОТО КРУШЕВИЦА, ПРИЛЕПСКО КРИЕ ОСТАТОЦИ ОД НАСЕЛБА ОД РИМСКИОТ ПЕРИОД

На околу 2–3 km јужно од селото Крушевица и на околу 1 km југоисточно од претходно опишаниот локалитет „Калдрма –

Read more

ЗНАЧАЕН ЛОКАЛИТЕТ И СПОМЕНИЦИ СО КУЛТНА СИМБОЛИКА И СО НАТПИСИ ОД АНТИЧКИОТ ПЕРИОД КАЈ СЕЛОТО МАЛО РАДОБИЛ, ПРИЛЕПСКО

За културата и историјата на селото Мало Радобил е тешко да се сретне нешто во објавената литература. Од друга страна,

Read more

ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦРНА ТУМБА“, ВО АТАРОТ НА СЕЛОТО МАНАСТИР, ПРИЛЕПСКО СО БОГАТСТВО ОД КУЛТУРА ОД ЕНЕОЛИТОТ, БРОНЗЕНОТО ВРЕМЕ И АНТИКАТА

Можеби географската местоположба, надополнета со природни погодности и изобилства, е главна причина за населување на западните и северните делови од

Read more

„СВЕТЕЦОТ“ – КУЛТЕН ОБЈЕКТ ВО КАРПИ СО ТРАДИЦИЈА ОД ПРАИСТОРИЈАТА ДО ДЕНЕС КАЈ МАНАСТИРОТ „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ ВО БЛИЗИНА НА ВАРОШ, КАЈ ПРИЛЕП

Кога би знаеле да ги читаме и толкуваме безбројните пораки од различен вид оставени од нашите предци веројатно ќе имаме

Read more

КУЛТНА КАРПА СО АНТРОПОИДНА ФОРМА – УШТЕ ЕДЕН ПРИРОДЕН И КУЛТУРЕН СПОМЕНИК ВО БЛИЗИНА НА КАМЕНИОТ СЛОН

Дека просторот околу атрактивната карпа–слон не е осамен со трагите од древни интервенции и активности на некогашните жители на древната

Read more