ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАМАЃЕ – БУКЛО“ КАЈ СЕЛОТО КРУШЕВИЦА, ПРИЛЕПСКО КРИЕ ОСТАТОЦИ ОД НАСЕЛБА ОД РИМСКИОТ ПЕРИОД

На околу 2–3 km јужно од селото Крушевица и на околу 1 km југоисточно од претходно опишаниот локалитет „Калдрма –

Read more

ЗНАЧАЕН ЛОКАЛИТЕТ И СПОМЕНИЦИ СО КУЛТНА СИМБОЛИКА И СО НАТПИСИ ОД АНТИЧКИОТ ПЕРИОД КАЈ СЕЛОТО МАЛО РАДОБИЛ, ПРИЛЕПСКО

За културата и историјата на селото Мало Радобил е тешко да се сретне нешто во објавената литература. Од друга страна,

Read more

ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦРНА ТУМБА“, ВО АТАРОТ НА СЕЛОТО МАНАСТИР, ПРИЛЕПСКО СО БОГАТСТВО ОД КУЛТУРА ОД ЕНЕОЛИТОТ, БРОНЗЕНОТО ВРЕМЕ И АНТИКАТА

Можеби географската местоположба, надополнета со природни погодности и изобилства, е главна причина за населување на западните и северните делови од

Read more