АНТРОПОМОРФНА СТЕЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРСТО“ КАЈ СЕЛОТО ДОЛНЕНИ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

На околу 200 м западно од селото Долнени, крај патот, кој води кон црквата со гробиштата, се среќава антропоморфна стела

Read more