OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Живописот над влезот во манастирот со претстава на царевите Андроник II и Михаил IX