АНТИЧКА СКУЛПТУРА И КУЛТНА ГРАДИНА ВО НАСЕЛБА ОД РИМСКОТО ВРЕМЕ КАЈ СЕЛОТО ВИТОЛИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

Атарот на селото Витолиште е преполн со древни остатоци од населби, култни објекти и сл. Голем број од нив се

Дознај повеќе

КУЛТНА КАРПА СО ЦРТЕЖ НА ЛОКАЛИТЕТОТ КУКУДЕЛИЦА НА МАРКОВИ КУЛИ КАЈ ПРИЛЕП

На една поголема карпа, висока неколку метри со неправилна топчеста форма, која се наоѓа на поголема тераса од јужната страна

Дознај повеќе

ВРВОТ ЧАРДАК НА МАРКОВИ КУЛИ КАЈ ПРИЛЕП – ЦЕНТРАЛЕН КУЛТЕН ОБЈЕКТ ВО СТАРИОТ ГРАД ПРИЛЕП СО ГОЛЕМ БРОЈ СИМБОЛИ

Една композиција од цртежи со бела боја, која се наоѓа на југоисточната страна на највисоката карпа на Маркови Кули кај

Дознај повеќе

АНТРОПОМОРФНА СТЕЛА СО ПИСМЕНИ ЗНАЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ТРИ КЛАДЕНЦИ“ КАЈ СЕЛОТО ЧАНИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

На просторот кој го опфаќа селото Чаниште, Прилепско има голем број исклучителни култруни содржини од различни периоди. Овојпатне предизвика еден

Дознај повеќе

ЗАЅИДАНАТА ВРАТА BO ЦРКВАТА „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ – „ТРЕСКАВЕЦ“ И ЦАРСКОТО ПРИСУСТВО ВО МАНАСТИРОТ

Онаму каде што се движеле царевите и кралевите со своите накитени кралски и царски свити (придружби) оставале „звучен“ спомен во

Дознај повеќе

МИСТЕРИОЗНА КОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ШАТОРИТЕ“ МЕЃУ СЕЛАТА КОКРЕ И СЕЛЦЕ, ПРИЛЕПСКО

На едно од најистакнатите места на Дренска Планина, на тромеѓето на атарите на селата Прилепец, Селце и Кокре се наоѓа

Дознај повеќе

ТРАГИ ОД ЗНАЧАЈНА АНТИЧКА НАСЕЛБА КАЈ СЕЛОТО ПОДМОЛ, ПРИЛЕПСКО

Во селото Подмол е живо преданието за постоењето на некоја голема населба во минатото на овој простор. Духовите ги подгреваат

Дознај повеќе

ПРЕДАНИЈАТА ЗА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАЛУСОЕЦ“ НА ДРЕНСКА ПЛАНИНА ВО АТАРОТ НА СЕЛОТО КОКРЕ, ПРИЛЕПСКО

Источно од Прилеп, на повисоките падини на Дренска Планина (за некои Селечка Планина), во близина на високиот врв „Коњарник“, од

Дознај повеќе