Pogled od Gradot – v1

Поглед во долината на Црна Река од тврдината