Gradot – Markovi Kuli – v3

Колонада од ѕидани столбови во една од црквите