МИТОЛОШКО-ИСТОРИСКИ, ЕТНОГРАФСКИ И ОНТОЛОШКИ ВРСКИ НА МАКЕДОНСКОТО ПЛЕМЕ ПЕЛАГОНЦИ

ПЕЛАГОН – ПЕЛАЗГО – ПЕЛАЗГ – ПЕЛАРГО – ПЕЛАРГ И ПЕЛАГОНСКОТО КРАЛСТВО Веројатно е дека својот најголем развој, Пелагонското Кралство

Read more

ТРАГИ ОД УКРАСУВАЊЕ ВО КРАЛСКАТА ГРОБНИЦА МЕЃУ СЕЛАТА БОНЧЕ И ПОДМОЛ, ПРИЛЕПСКО?

ТЕГУЛИ СО ФЛОРАЛНО УКРАСУВАЊЕ При салучајна посета на монументалниот и, по многу карактеристики, единствениот археолошки споменик – кралската гробница меѓу

Read more

АРИСТОКРАТСКИТЕ ГРОБНИЦИ ОД МАКЕДОНСКИ ТИП ОД ГОРНО СЕЛО, ПРИЛЕПСКО

– Таква концентрација македонски гробници, кои прет­ставуваат простории исцело длабени во карпа, тешко е да се сретнат на друго место

Read more